Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 6

Các chứng chỉ của Bắc Thần Nhất Đao Lưu

Nguyên tác: Sieben Fragen an Ōtsuka Ryūnosuke do Hoplo Blog thực hiện.

Tịch Dương dịch, Lưu Quang hiệu đính, từ bản tiếng Anh chính thức của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Continue reading Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 6

Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 5

Hai tông gia của Bắc Thần Nhất Đao Lưu hiện nay – Ảnh của www.hokushinittoryu.com

Nguyên tác: Sieben Fragen an Ōtsuka Ryūnosuke do Hoplo Blog thực hiện.

Tịch Dương dịch, Lưu Quang hiệu đính, từ bản tiếng Anh chính thức của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Continue reading Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 5

Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 4

Môn sinh Mã Đình Niệm Lưu (Maniwa Nen Ryū) biểu diễn với kiếm tre bọc da, phát minh của kiếm thánh Kamiizumi Ise no Kami

Nguyên tác: Sieben Fragen an Ōtsuka Ryūnosuke do Hoplo Blog thực hiện.

Tịch Dương dịch, Lưu Quang hiệu đính, từ bản tiếng Anh chính thức của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Continue reading Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 4

Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 3

Bản bộ đạo trường của Bắc Thần Nhất Đao Lưu tại Munich hiện nay

Nguyên tác: Sieben Fragen an Ōtsuka Ryūnosuke do Hoplo Blog thực hiện.

Tịch Dương dịch, Lưu Quang hiệu đính, từ bản tiếng Anh chính thức của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Continue reading Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 3

Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 2

Tranh khắc gỗ của Tsukiyoka Yoshitoshi mô tả cảnh hai môn sinh Bắc Thần Nhất Đao Lưu luyện tập kích kiếm tại Thiên Diệp Kích Kiếm Hội (Chiba Gekikenkai).

Nguyên tác: Sieben Fragen an Ōtsuka Ryūnosuke do Hoplo Blog thực hiện.

Tịch Dương dịch, Lưu Quang hiệu đính, từ bản tiếng Anh chính thức của Bắc Thần Nhất Đao Lưu.

Continue reading Phỏng vấn Tông gia đời thứ Bảy phái Bắc Thần Nhất Đao – Phần 2